0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  U heeft artikel(en) in uw winkelwagen
  U heeft 1 artikel(en) in uw winkelwagen
  Totaal
  Betaal Ga verder met winkelen

  Algemene Voorwaarden Tinyturtlecaps.com
  Overwegende

  • Tinyturtlecaps.com is de website van Tiny Turtle V.O.F. en is een online winkel.
  • Tiny Turtle is de handelsnaam van Tiny Turtle V.O.F.
  • Tiny Turtle V.O.F. levert petten en hoofddeksels voor kinderen.
  • Deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden), horen bij de internetactiviteiten van Tiny Turtle en zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gedragsregels Thuiswinkelwaarborg van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze voorwaarden en gedragsregels staan vermeld op de website www.thuiswinkelwaarborg.nl.


  Artikel 1. Definities
  a. Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die, al dan niet handelend uit hoofde van een beroep of bedrijf, een Overeenkomst aangaat met Tiny Turtle.

  b. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Tiny Turtle en Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst en de daarbij behorende diensten en/of producten;

  c. Voorwaarden: de voorwaarden zoals opgesteld in het onderhavige document Algemene Voorwaarden tinyturtlecaps.com;

  Artikel 2. Toepasselijkheid
  2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.tinyturtlecaps.com, zijn alleen deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

  2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het bestellen van een artikel betekent dat deze Algemene Voorwaarden volledig worden aanvaard.

  2.3 Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Tiny Turtle hier schriftelijk toestemming voor verleend. Wordt toestemming verleend voor het afwijken op basis van een of meerder expliciet aangegeven artikelen dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

  2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tiny Turtle worden of zijn bedongen, zijn tevens bedongen ten behoeve van door Tiny Turtle ingeschakelde tussenpersonen en eventuele derden.

  Artikel 3. Overeenkomsten
  3.1 Een Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de Klant van het aanbod op de website www.tinyturtlecaps.com. Tiny Turtle is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Klant medegedeeld.

  Artikel 4. Prijzen
  4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Vóór het sluiten van de Overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten gecommuniceerd.

  4.2 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten gerekend. Voor zendingen naar het buitenland worden andere tarieven gehanteerd, deze tarieven zijn terug te vinden onder verzending of op te vragen via info@tinyturtlecaps.com.

  4.3 Tiny Turtle kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  4.4 De verzendkosten naar het buitenland zijn;
  EUROPA 1:  verzendkosten € 5,50 tot 10,-
  België, Luxemburg, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en Kanaaleilanden), Zweden

  EUROPA 2: verzendkosten € 15,00
  Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Roemenie, Slovenië, Slowakije, Tsjechië

  EUROPA 3: verzendkosten € 15,- tot € 22,-
  Albanië, Andora, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Cyprus, Faeröer Eilanden, Gibraltar, Griekenland, Groenland, IJsland, Kanaaleilanden, Kroatië, Liechtenstein, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland, Zwitserland

  ALLE OVERIGE LANDEN: € 15,- tot € 22,-

  Artikel 5. Betalingen
  5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

  5.2 De Klant geeft Tiny Turtle toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de Klant gekozen betalingswijze.

  5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Tiny Turtle.

  Artikel 6. Levering
  6.1 Tiny Turtle streeft ernaar om bestellingen op tinyturtlecaps.com binnen 2 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Tiny Turtle echter niet verplicht.

  6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de Klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Dit dient de Klant per mail aan onze Klantenservice vooraf aan te geven. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de Klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

  6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de Klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, waarbij hetgeen in art. 9 gestelde van toepassing is.

  6.4 Afwijkingen in kleur of maat voorbehouden. Aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

  Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 Het eigendom alsmede het risico van geleverde producten gaat over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten Overeenkomst(en) aan Tiny Turtle verschuldigd is, heeft voldaan.

  Artikel 8 Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
  8.1 Tiny Turtle doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail aan info@tinyturtlecaps.com. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal dan conform art. 9 worden gerestitueerd.

  8.2   Voor het terugzenden van de als klacht aangemelde kleding kunt u het artikel op uw eigen kosten versturen per reguliere post (bijv. PostNL). Artikelen, welke per post verzonden worden dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Retouren die niet voldoende gefrankeerd zijn zullen niet behandeld worden.)

  Artikel 9. Annulering van uw bestelling
  9.1 Iedere bestelling kan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@tinyturtlecaps.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u de kosten van uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Tiny Turtle het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

  Artikel 10. Herroepen
  10.1 De Klant heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De Klant heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Tiny Turtle crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

  10.2 In een geval als beschreven in art. 10.1 dient de Klant binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling contact op te nemen met info@tinyturtlecaps.com. In deze e-mail vermeldt de Klant zijn/haar naam, order- of factuurnummer en bankgegevens. Tevens geeft Klant aan dat hij/zij de order wenst te annuleren. Indien het verzoek voldoet aan gestelde eisen, dan ontvangt Klant binnen 5 werkdagen een bevestiging waarin het retouradres van de bestelling staat vermeld.

  10.3 Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling dient het product teruggestuurd te worden voor rekening van de Klant. U ontvangt een bevestiging per e- mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan aan de genoemde eisen, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Tiny Turtle plaats.

  Artikel 11. Bestellingen/communicatie
  11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Tiny Turtle, dan wel tussen

  Tiny Turtle en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Tiny Turtle, is Tiny Turtle niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Tiny Turtle.

  Artikel 12. Overmacht
  12.1 Tiny Turtle heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Klant op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mee te delen en zulks zonder dat Tiny Turtle gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet aan Tiny Turtle toerekenbare tekortkoming in de nakoming waardoor Tiny Turtle niet in staat is haar verplichtingen aan de Klant te voldoen.

  Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  13.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  13.3 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@tinyturtlecaps.com. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van € 25,00 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

  13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard dan zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven, en zullen Tiny Turtle en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

  Vragen?
  Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met onze Klantenservice.

  E-mail: info@tinyturtlecaps.com

  Web: http://www.tinyturtlecaps.com